Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


生命有可能:文字背後的意義

青少年的「生命」:愛跑、愛跳、愛hea、愛新鮮,也在尋找生命的意義。

生命師傅的「生命」:愛心、熱誠、堅持、忍耐,也在實踐生命的意義。

我們相信:生命是充滿無限的可能性,我們期望成長於貧困家庭的子女,不因經濟壓力的緣故,可以有選擇的機會,有機會去體驗不同的學習領域,體驗生命有無限的可能性。並且透過一群團隊,建立健康的跨代關係,陪伴他們同行,當生命被別人的生命影響,所產生的協同效應,能夠使生命在更廣闊的天空裏展開。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

額外資訊